Szybki wzrost i dobre wyniki PKO Ubezpieczenia w 2017 r.

  • W krótkim czasie od uruchomienia działalności, spółka majątkowa ma już blisko 30% udział w segmencie majątkowym bancassurance, osiągając przypis składki na poziomie 451 mln zł.
  • Spółka życiowa zmieniła profil oferty w kierunku produktów ochronnych i odnotowuje przypisy składki na poziomie 471 mln zł.

PKO Ubezpieczenia po blisko czterech latach od włączenia do GK PKO Banku Polskiego, stale umacnia swoją pozycję na rynku bancassurance. W 2017 r. obie spółki zebrały łącznie 922 mln zł składki przypisanej brutto, w tym spółka życiowa 471 mln zł, a spółka majątkowa, która niedawno obchodziła drugą rocznicę działalności, 451 mln zł.

Po dwunastu miesiącach 2017 r. obie spółki przekroczyły zakładane cele finansowe, osiągając łącznie wynik finansowy netto w wysokości 35,2 mln zł. Spółki są stabilne kapitałowo i utrzymują środki własne na pokrycie wymogów kapitałowych na poziomie istotnie przekraczającym wymogi ustawowe. Gwarantuje to stabilną sytuację finansową i jest dobrym fundamentem dla dalszego rozwoju PKO Ubezpieczenia.

Zadowalające wyniki Towarzystw są osiągane przy zachowaniu wysokiej efektywności kosztowej. Spółki charakteryzują się niższym poziomem kosztów administracyjnych w stosunku do składki przypisanej brutto, w porównaniu do innych ubezpieczycieli działających na rynku bancassurance.

Jesteśmy dumni, że w ciągu dwóch lat od uruchomienia nasza spółka majątkowa stała się jednym z kluczowych graczy na rynku ubezpieczeń majątkowych w kanale bancassurance. Udział spółki w tym segmencie po trzech kwartałach 2017 r. wyniósł blisko 30%. Co więcej, wyjątkowo szybko na tle rynku spółka zaczęła generować dodatni wynik finansowy. Cieszę się, że ubiegły rok zamknęliśmy zyskiem na poziomie 9 mln zł – mówi Sławomir Łopalewski, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia.

Natomiast spółka życiowa w analogicznym okresie istotnie zmieniła model biznesowy, stawiając mocno na sprzedaż ubezpieczeń ochronnych i pozostawiając odpowiedzialność w obszarze produktów inwestycyjnych największemu towarzystwu funduszy inwestycyjnych w Polsce – PKO TFI. Przyjęcie innego niż wcześniej modelu biznesowego spowodowało zmianę w strukturze przypisu składki, znacząco wzmacniając udział składki ochronnej na rzecz obniżenia udziału składki w produktach inwestycyjnych.

Obecnie spółka życiowa osiąga już blisko 70% przypisu składki z produktów ochronnych, oferując konkurencyjny portfel produktów zarówno w zakresie warunków ochrony oraz atrakcyjnej ceny. Przykładowo, w ubezpieczeniu na życie do kredytu hipotecznego, klient zapłaci miesięcznie niecałe 0,03% od salda zadłużenia, a ochronę otrzyma bez karencji i ograniczeń wynikających z istniejących chorób. To wyjątkowo korzystne na rynku zabezpieczenie spłaty kredytu dedykowane klientom PKO Banku Polskiego.

PKO Ubezpieczenia stale zwiększa liczbę ubezpieczonych, która na koniec 2017 r. wyniosła niemal 1.3 mln osób. Miało na to wpływ nie tylko poszerzenie oferty produktowej, ale również zapewnienie profesjonalnej obsługi, na przykład uruchomienie w ubiegłym roku uproszczonej ścieżki likwidacji szkód. W spółce majątkowej, w ciągu dwunastu miesięcy 2017 r. ponad jedna trzecia zgłoszeń (32%) została rozpatrzona bez udziału rzeczoznawcy, w oparciu o kontakt telefoniczny.

Mam świadomość potencjału wynikającego z przynależności do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego. Udało nam się wykorzystać tę szansę. Sprawnie zbudowaliśmy spółkę majątkową, która dynamicznie się rozwija przynosząc wyższe niż oczekiwane wyniki finansowe. Dodatkowo, efektywnie  zmieniliśmy profil oferty spółki życiowej. Co ważne, w obydwu spółkach oferujemy klientom banku atrakcyjne produkty, dzięki czemu klienci coraz częściej postrzegają bank jako naturalne miejsce zakupu ubezpieczenia. Mamy apetyt na więcej i jesteśmy w trakcie realizacji nowych inicjatyw, które w przyszłym roku powinny podwoić tegoroczny wynik finansowy – dodaje Sławomir Łopalewski.