2016-04-14 16:37

Zamiany Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych G94 i I94

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z decyzją podmiotu zarządzającego Schroder Investment Management, dnia 29 czerwca 2016 r. Schroder Alternative Solutions – Gold and Precious Metals Fund (Fundusz przejmowany) dokona wniesienia aportem wszystkich swoich aktywów i zobowiązań (Aport) do Schroder International Selection Fund – Global Gold (Fundusz przejmujący). W następstwie Aportu Fundusz przejmowany ulegnie zamknięciu.

Dla Klientów, którzy w swojej umowie ubezpieczenia mają dostępne fundusze UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) pro (G94) oraz UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) typu E pro (I94), inwestujące wszystkie aktywa w jednostki uczestnictwa Schroder Alternative Solutions – Gold and Precious Metals Fund oznacza to, że:

 • nie zmieni się profil ryzyka i stosowana polityka inwestycyjna nowych UFK w stosunku do likwidowanych UFK;
 • nie zmienią się opłaty pobierane przez TFI wymienione w prospekcie, ani też opłata za zarządzanie pobierana przez PKO Ubezpieczenia;
 • następujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) inwestujące we wskazane wyżej fundusze:

1. UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) pro (G94) od dnia 30 czerwca 2016 roku będzie zastąpiony UFK Schroder Globalny Złota (PLN H) pro (H69);
2. UFK Schroder Złoto i Metale Szlachetne (PLN H) typu E pro (I94) od dnia 30 czerwca 2016 roku będzie zastąpiony UFK Schroder Globalny Złota (PLN H) typu E pro (J69);

 • wszystkie wpłaty przeznaczone na nabycie jednostek UFK inwestujących we wskazane wyżej likwidowane UFK, dokonane po 29 czerwca 2016 r. zostaną zaewidencjonowane w jednostki nowych UFK;

Dodatkowo, dla Klientów posiadających aktywa w UFK:

 • nastąpi transfer jednostek w likwidowanych UFK na jednostki nowych UFK, przy jednoczesnej zmianie ich ceny. Transfer jednostek funduszy nastąpi w dniu 30 czerwca 2016 roku, po cenie z dnia 29 czerwca 2016 roku. Wartość zgromadzonych przez Państwa aktywów w likwidowanych UFK nie ulegnie zmianie w stosunku do wartości aktywów w nowych UFK;
 • w związku z ww. transferem jednostek UFK, od dnia 28 czerwca 2016 r. PKO Ubezpieczenia nie będzie realizowało zleceń transferów oraz zmiany alokacji składki uwzględniającej likwidowany UFK.

Zmiana ta nie wiąże się dla Państwa z żadnymi kosztami.
Pragniemy poinformować, iż na stronie www.schroders.com/pl/pl/professional-investor/fundusze/zmiany-w-funduszach/ znajdą Państwo pełną treść ogłoszenia o połączeniu funduszy.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

 • telefoniczny z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku
  w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora)
 • mailowy na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl
 • wysyłając wiadomość poprzez skrzynkę nadawczo-odbiorczą w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: www.twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

Z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia