2015-10-09 14:11

Terminy rozpatrywania reklamacji

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (dalej „Ustawa”), zgodnie z art. 6 Ustawy, Towarzystwo udziela odpowiedzi na złożone reklamacje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi, w terminie nie przekraczającym 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Z poważaniem,

Zespół PKO Ubezpieczenia