Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Chłodnej 52, 00-872 Warszawa jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych („Administrator”). Akta rejestrowe spółki prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000551487, kapitał zakładowy: 25 000 000 zł opłacony w całości, NIP: 527-273-41-44.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
i przysługujących praw z tym związanych, można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez:

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane, w zależności od wybranej przez Panią/Pana usługi, w następującym celu:

 • umówienia spotkania lub nawiązania innej formy kontaktu z przedstawicielem Administratora – podstawą prawną jest wniosek skierowany do Administratora z prośbą o kontakt,
 • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia w przypadku ryzyk osobowych,
 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany, w ramach profilowania klientów, przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia w przypadku ryzyk osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane dodatkowo w celu wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa:

 • przedstawienia oferty produktów ubezpieczeniowych w ramach marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną jest konieczność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • dochodzenia przez Administratora ewentualnych roszczeń związanych z umową ubezpieczenia lub obrony Administratora przed takimi roszczeniami oraz przeciwdziałania ewentualnym przestępstwom ubezpieczeniowym oraz reasekuracji ryzyk – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora;
 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Decyzje dotyczące zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia oraz wyliczenie składki ubezpieczeniowej mogą być podejmowane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym na podstawie profilowania. O powyższym zostanie Pani/Pan poinformowana/y przy składaniu wniosku o zawarcie konkretnej umowy ubezpieczenia, jak również o przysługującym Pani/Panu prawie do:

 • zakwestionowania tej decyzji,
 • wyrażenia własnego stanowiska,
 • możliwości złożenia wniosku o ponowne przeanalizowanie danych przez Administratora,
 • podjęcia decyzji przez przedstawiciela Administratora, w miejsce decyzji zautomatyzowanej.
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu:

 • zrealizowania celu, w którym zostały zebrane (o ile nie ma dalszych podstaw prawnych przechowywania danych), tj. nawiązania kontaktu z przedstawicielem Administratora lub zakończenia zawartej umowy ubezpieczenia lub
 • przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia lub z tytułu wnioskowanej umowy ubezpieczenia, jeżeli umowa ta nie została zawarta lub
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia lub
 • zgłoszenia sprzeciwu, w przypadku danych wykorzystywanych do celów marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora lub
 • odwołania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych była wyłącznie zgoda osoby, której dane dotyczą.
 1. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) zakładom reasekuracji, agentom ubezpieczeniowym oraz innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. podmiotom: obsługującym zgłaszane roszczenia, przetwarzającym dane w celu dochodzenia roszczeń, dostawcom usług IT oraz agencjom marketingowym.

 1. Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 1. Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania danych będzie wyłącznie wyrażona zgoda, ma Pani/Pan prawo do odwołania tej zgody w każdym czasie.

W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przy użyciu wskazanych przez Administratora form kontaktu.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zrealizowania celu, w którym dane zostały zebrane np. do nawiązania kontaktu z przedstawicielem Administratora lub zawarcia z nim umowy ubezpieczenia (w tym oceny ryzyka ubezpieczeniowego) oraz dalszej jej realizacji w postaci m.in. obsługi zgłoszonych roszczeń z umowy ubezpieczenia.