Ubezpieczenie na życie do kredytu hipotecznego lub pożyczki zabezpieczonej hipoteką

Ubezpieczenie zawierane na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie dla klientów PKO BP SA i PKO Banku Hipotecznego SA, którzy zawarli Umowy Kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką (w ofercie od 24.04.2017)

 • Dlaczego warto?

 • Szczegóły
  oferty

 • Dokumenty do
  pobrania

Dlaczego warto?

  • Poczucie bezpieczeństwa finansowego dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych.
  • W przypadku zgonu lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji powstałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego PKO Ubezpieczenia przejmie obowiązek spłaty zadłużenia.
  • Prosty i wygodny zakup ubezpieczenia w placówkach PKO Banku Polskiego.
  • Brak badań lekarskich w przypadku sumy ubezpieczenia nie przekraczającej 1 mln zł na jedną osobę (liczonej łącznie z wszystkimi polisami na życie do kredytów hipotecznych zawartych przez Kredytobiorcę w PKO Ubezpieczenia za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); powyżej tego limitu Kredytobiorca jest zobowiązany przejść badania medyczne w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.
  • Atrakcyjna cena – tylko 27,73 zł miesięcznie (332,76 zł rocznie) za ubezpieczenie przy 100 tys. zł kredytu hipotecznego (0,02773%* od kwoty kredytu lub salda zadłużenia). Za pierwszy rok ubezpieczenia należy opłacić składkę z góry.

Szczegółowy opis ochrony i wyłączeń odpowiedzialności zamieszczony jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (link do OWU).
Przed zawarciem umowy zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a także z wyłączeniami i ograniczeniami odpowiedzialności. Ubezpieczenie w ofercie PKO Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA dla klientów PKO BP S.A. i PKO Banku Hipotecznego S.A., którzy chcą zawrzeć lub zawarli Umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipoteką (stan na: 24.04.2017 roku).

Szczegóły oferty

  • Dla kogo?

  • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

  • Zawarcie ubezpieczenia

  • Składka ubezpieczeniowa

  • Okres trwania ubezpieczenia

  • Jak otrzymać świadczenie

  • Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa